ขอเลื่อนกำหนดวันเปิดบริการห้องสมุดบุญชู ตรีทอง และการคืนหนังสือ
รวมถึงงดบริการยืมระหว่างห้องสมุด (Book Dlivery)
โดยจะแจ้งกำหนดวันเปิดบริการให้ทราบอีกครั้งในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
ขออภัยในความไม่สะดวก

 


ท่าพระจันทร์ ,ศูนย์รังสิต, ศูนย์พัทยา กับ ศูนย์ลำปาง (ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง)

 
ข้อพึงปฏิบัติก่อนขอใช้บริการ:
           1.บริการนี้สำหรับนักศึกษา, อาจารย์,บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
             และสมาชิกสมทบของห้องสมุดเท่านั้น
           2.โปรด ตรวจสอบหนังสือที่ต้องการยืมว่ามี Location อยู่ ณ ห้องสมุดใด
             และต้องมี Status เป็น "On Shelf" จึงจะขอใช้บริการ Book Delivery ได้
           3.สามารถรับตัวเล่มภายใน 10 วันหลังจากกรอกแบบฟอร์ม
           4.สิทธิการยืมหนังสือ

ประเภทสมาชิก

หนังสือของห้องสมุดที่
ท่าพระจันทร์,ศูนย์รังสิต ,ศูนย์พัทยา

หนังสือของห้องสมุดศูนย์ลำปาง (ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง)

1. อาจารย์, บรรณารักษ์, นักวิจัย

60 เล่ม / 1 ภาค

40 เล่ม / 1 ภาค

2. นักศึกษาปริญญาโท

40 เล่ม / 15 วัน

20 เล่ม / 15 วัน

3. นักศึกษาปริญญาตรี

20 เล่ม / 10 วัน

10 เล่ม / 10 วัน

4. ข้าราชการ

20 เล่ม / 10 วัน

10 เล่ม / 10 วัน

5. สมาชิกสมทบ

5 เล่ม / 15 วัน

-

            

5.สมาชิกสามารถยืมหนังสือต่อ (Renew) กี่ครั้งก็ได้
             ยกเว้นหนังสือเล่มดังกล่าวมีผู้ใช้บริการท่านอื่นทำการจองไว้ (Request)
             หรือเป็นหนังสือที่มีค่าปรับค้างในระบบฯ
           6. งดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสำหรับหนังสือนวนิยายและเรื่องสั้น
           7. หนังสือที่จะขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดกับห้องสมุดศูนย์ลำปาง (ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง) ต้องเป็นหนังสือที่ไม่มี
             ให้บริการ ณ ห้องสมุดสาขาอื่น ๆ หรือเป็นหนังสือที่มีให้บริการ ณ ห้องสมุดสาขาอื่น ๆ แต่เล่ม
              ดังกล่าวมีการยืมออก (Check Out) ไปแล้วเท่านั้น
           8.ห้องสมุดจะเก็บตัวเล่มไว้ให้ 7 วัน ถ้าไม่มารับตามเวลาที่กำหนด จะดำเนินการส่งคืนห้องสมุดเจ้าของตัวเล่มต่อไป

 
 
     เครื่องหมาย * สำหรับระบุว่าจำเป็นต้องกรอกข้อมูล
 
 
รายละเอียดผู้ยืม
1. ชื่อ *
2. นามสกุล *
3. รหัสประจำตัว * ตัวอย่างรหัสประจำตัว
4. อีเมล์ *
   โปรดติดตามผลการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด ที่นี่
รายละเอียดห้องสมุด
1. ห้องสมุดที่เป็นเจ้าของตัวเล่ม *
       ห้องสมุดอื่นๆ
(ท่าพระจันทร์, รังสิต, พัทยา)
2. บรรณานุกรม( งดให้บริการ หากกรอกข้อมูลของหนังสือที่ต้องการยืมไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน)
      2.1 ผู้แต่ง *
      2.2 ชื่อเรื่อง *
      2.3 ปีที่พิมพ์
      2.4 เลขเรียกหนังสือ *
  เช่น HF 5415.13 ช 75