ท่าพระจันทร์ กับ ศูนย์รังสิต (หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ , ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี)

English Version
 


ข้อพึงปฏิบัติก่อนขอใช้บริการ:
           1.บริการนี้สำหรับนักศึกษา, อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
             และสมาชิกสมทบของห้องสมุดเท่านั้น
           2.หากกรอกแบบฟอร์มก่อนเวลา 10.00 น. สามารถรับตัวเล่มเวลา 13.30 น.
             (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
           3.โปรด ตรวจสอบหนังสือที่ต้องการยืมว่ามี Location อยู่ ณ ห้องสมุดใด
             และต้องมี Status เป็น "On Shelf" จึงจะขอใช้บริการ Book Delivery ได้
           4.สมาชิกแต่ละประเภทยืมหนังสือได้ตามสิทธิ์ ดังนี้
                 4.1 อาจารย์ นักวิจัย บรรณารักษ์ 60 เล่ม/1ภาคการศึกษา
                 4.2 นักศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 40 เล่ม/15วัน
                 4.3 นักศึกษาปริญญาตรี 20 เล่ม/ 15วัน
                 4.4 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 20 เล่ม/15วัน
                 4.5 สมาชิกสมทบ 5 เล่ม/15วัน (ภาษาต่างประเทศ ยืมได้ไม่เกิน 2 เล่ม)
                 ดังนั้น โปรดตรวจสอบจำนวนหนังสือที่ยืม (Item Out) จาก Borrower Information ก่อน

           5.ห้องสมุดจะเก็บตัวเล่มไว้ให้ 7 วัน ถ้าไม่มารับตามเวลาที่กำหนด จะดำเนินการส่งคืนห้องสมุดเจ้าของตัวเล่มต่อไป

 
 
     เครื่องหมาย * สำหรับระบุว่าจำเป็นต้องกรอกข้อมูล
     ท่านสามารถตรวจสอบผลของคำขอได้ ที่นี่
 
 
รายละเอียดผู้ยืม
1. ชื่อ *
2. นามสกุล *
3. รหัสประจำตัว * ตัวอย่างรหัสประจำตัว
4. อีเมล์ *
   โปรดติดตามผลการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด ที่นี่
รายละเอียดห้องสมุด
1. ห้องสมุดที่เป็นเจ้าของตัวเล่ม *
       ท่าพระจันทร์
       ศูนย์รังสิต
2. ห้องสมุดที่รับตัวเล่ม *
       ท่าพระจันทร์
       ศูนย์รังสิต
3. บรรณานุกรม (งดให้บริการ หากกรอกข้อมูลของหนังสือที่ต้องการยืมไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน)
      3.1 ผู้แต่ง *
      3.2 ชื่อเรื่อง *
      3.3 ปีที่พิมพ์
      3.4 เลขเรียกหนังสือ *
  เช่น HF 5415.13 ช 75
   
 
จัดทำโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ 27 มกราคม 2548