Book Delivery via ETDA


ห้องสมุด มธ.(ท่าพระจันทร์ ,ศูนย์รังสิต, ศูนย์พัทยา,ศูนย์ลำปาง) กับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 
รายละเอียดผู้ยืม
1. ชื่อ *
2. นามสกุล *
3. รหัสประจำตัว * ตัวอย่างรหัสประจำตัว
4. อีเมล์ *
รายละเอียดห้องสมุด
1. ห้องสมุดที่เป็นเจ้าของตัวเล่ม *
ห้องสมุด ม.ธ.
ETDA
2. ห้องสมุดที่รับตัวเล่ม *
ห้องสมุด ม.ธ.
ETDA
3. บรรณานุกรม( งดให้บริการ หากกรอกข้อมูลของหนังสือที่ต้องการยืมไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน)
      3.1 ผู้แต่ง *
      3.2 ชื่อเรื่อง *
      3.3 ปีที่พิมพ์
      3.4 เลขเรียกหนังสือ *
  เช่น HF 5415.13 ช 75