บริการยืมระหว่างห้องสมุด
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์กับหอสมุดกฎหมายมหาชน

 
 


ข้อตกลงให้บริการ
1. บริการนี้สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกหอสมุดกฎหมายมหาชนเท่านั้น
2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมได้อยู่ในรูปแบบประเภทสิ่งพิมพ์ และประเภทอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้บริการได้โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
3. ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ยืมได้ 5 รายการ / คน ระยะเวลาการยืม 7 วัน สามารถต่ออายุการยืมได้ 3 ครั้ง กรณีเกินกำหนดส่งคืนมีค่าปรับ 5 บาท / เล่ม / วัน
4. ระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่ได้รับคำขอจนได้รับเอกสาร
   4.1 ประเภทสิ่งพิมพ์ ภายใน 5 วันทำการ
   4.2 ประเภทไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วันทำการ
5. ไม่มีค่าใช้บริการ
6.ห้องสมุดจะเก็บตัวเล่มไว้ให้ 7 วัน ถ้าไม่มารับตามเวลาที่กำหนด จะดำเนินการส่งคืนห้องสมุดเจ้าของตัวเล่มต่อไป

ขั้นตอนการใช้บริการ
1. การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมระหว่างห้องสมุด
   1.1 หอสมุดกฎหมายมหาชน
http://search.admincourt.go.th
   1.2 ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ http://library.tu.ac.th
2. ผู้ใช้บริการตรวจสอบสถานะของคำขอได้ที่ http://203.131.219.178:8080/bookdelivery/checkid.asp
3. ผู้ใช้บริการรับตัวเล่มที่เคาน์เตอร์บริการของห้องสมุด และรับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง e-mail
   3.1 สมาชิกหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      - ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (ท่าพระจันทร์)
      - หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ศูนย์รังสิต)
      - ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง (ศูนย์ลำปาง)
   3.2 หอสมุดกฎหมายมหาชน สำหรับสมาชิกหอสมุดกฎหมายมหาชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• สมาชิกของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 02 613 2151 | e-mail: chaisit@tu.ac.th
• สมาชิกหอสมุดกฎหมายมหาชน (ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง)
โทร. 02 141 0679 | e-mail: ownps1@thotmail.com

 
 
รายละเอียดผู้ยืม
1. ชื่อ *
2. นามสกุล *
3. รหัสประจำตัว*
4. อีเมล์ *
รายละเอียดห้องสมุด
1. ห้องสมุดที่เป็นเจ้าของตัวเล่ม *
ห้องสมุด ม.ธ.
ศาลปกครอง
2. ห้องสมุดที่รับตัวเล่ม *
ห้องสมุด ม.ธ.
ศาลปกครอง
3. บรรณานุกรม( งดให้บริการ หากกรอกข้อมูลของหนังสือที่ต้องการยืมไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน)
      3.1 ผู้แต่ง *
      3.2 ชื่อเรื่อง *
      3.3 ปีที่พิมพ์
      3.4 เลขเรียกหนังสือ *
  เช่น HF 5415.13 ช 75